Travel doc.EU

Veilig op reis™

Voorwaarden /

TravelDoc wordt geexploiteerd dooor We-improve. De content wordt veilig bewaard en niet gedeeld met derden (tenzij van rechstwege).

 

Met het gebruik van de TravelDoc website gaat de gebruiker mede akkoord met de Wix gebruikersvoorwaarden (35 miljoen gebruikers).

Wix is gevestigd in Tel Aviv Israel.

Een account bij Traveldoc is bedoeld als persoonlijk. Op geen wijze verzamelt of analyseert We-improve opgeslagen gegevens van gebruikers
Deze zijn geen object van beschouwing.
De content wordt niet gedeeld met derden waaronder partijen als Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.

Niet toegestaan is de website anders te gebruiken als waar ze voor bedoeld is en content in te voeren die strijdig is met wetten van landen.

We-improve heeft geen toegang tot inloggevens. U maakt gebruik van Wix beheerssysteem waar wachtwoordbeheer deel van uitmaakt.
Bij uitval of problemen met het systeem kan TravelDoc u niet van dienst zijn. Uiteraard doen wij ons best om het mogelijke te doen.

Wachtwoord

U maakt een lang complex wachtwoord wat bestaat uit letters, cijfers en tekens en houdt dit altijd privé. Bent u uw wachtwoord kwijt dan
kunt u in het toegangsscherm bij Wix een nieuw wachtwood aanvragen wat u per mail wordt toegestuurd. Wilt u uw wachtwoord wijzigen

dan dient u zelf deze actie uit te voeren.

Restitutie van betaalde gelden.

Enkel in het geval de dienst niet (goed) geleverd wordt en TravelDoc daarbij in gebreke is komt de gebruiker voor restitutie in aanmerking.
Wat betreft de toegang en goede werking is TravelDoc met name afhankelijk van geleverde internetdiensten van Wix, Tel Aviv, Israel.

Data (gegevensverlies)

Alle ingevoerde data wordt zonder menselijke handeling opgeslagen in de beveiligde WIX database. De accountpagina's worden dynamisch gegenereerd. Fysieke pagina's met gebruikers informatie bestaan niet binnen de TravelDoc omgeving. Electronische kopieën worden niet
gemaakt.
TravelDoc kan op geen wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies (of de gevolgen) van enige gebruikersinvoer.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

 

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Dat geldt ook persoonsgegevens op deze site (en daaraan gekoppelde diensten). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Een slecht beveiligde website kan leiden tot datalekken en misbruik van gegevens. Van de eigenaar wordt verwacht dat deze voorzieningen treft en een goede beveiliging nastreeft.  We improve (Traveldoc) probeert aan deze eisen te voldoen met de volgende maatregelen:

Beveiliging
1.    We gebruiken een https-adres met SSL certificaat (slotje).

2.    De betaalmodule is in een separate beveiligde omgeving (Cloudformz).
3.    BrightSun maakt gebruik van het Wix inlogssysteem (
35 miljoen gebruikers).
4.    De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een veilig en complex wachtwoord.
5.    De gebruiker kan zijn wachtwoord te allen tijde onafhankelijk van We-improve wijzigen.

6.    We-Improve heeft geen toegang tot wachtwoorden en kan deze niet wijzigen/repruduceren.

7.    Voor zover van toepassing worden er alleen maar veilige en vertrouwde plugins gebruikt.
8.    Het (wachtwoord)beheersysteem is van Wix en wordt door deze partij up to date gehouden.
9.    Door de service van Wix is er een automatische geregelde back-up van (database)gegevens.

10.  Met 1 druk op de knop kunt u alle content in uw account verwijderen. Logt u opnieuw in dat ziet u dat.

Contact- en inschrijfformulieren
Vanaf 25 mei 2018 mag volgens de AVG in de contact en inschrijfformulieren alleen gevraagd worden vragen om de noodzakelijk gegevens.
We-improve voldoet aan deze eis.

 

De mogelijkheid om gegevens in te voeren in het systeem is ten nutte van de gebruiker. We improve acht deze content privé.

1.   Alleen de naam wordt gevraagd. Alle andere invulmogelijkheden zijn optioneel.


Vastlegging welke gegevens op de website worden verzameld.
Onder de AVG is het verplicht een register op te stellen waarin wordt vastlegt welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat het doel
daarvan is en hoelang deze gegevens bewaard worden.

 

We Improve vraagt minimale gegevens noodzakelijk voor bedrijfsprocesessen. De gegevens worden bewaard zolang zij functioneel zijn.
Te allen tijde kan per Email een verzoek worden ingediend om alle gegevens te verwijderen waarbij per mail daarover bevestiging volgt.

De website is er A priorie op ingericht dat de gebruiker zelf op zijn/ haar account alle gegevens met 1 druk op de knop kan verwijderen.

Hoe gaan we om met een datalek?
We hebben geen toegang tot wachtwoorden die gebruikers van de website aanmaken (deze content is fysiek niet bereikbaar). Die content
is ter competentie van Wix in diens beheersomgeving. In alle gevallen wordt verwezen naar Wix. Bij We-improve kunnen wachtwoorden die
nodig zijn voor het functioneren van de website bij een datalek worden vernieuwd. We-improve behoudt zich in deze alle rechten voor m.b.t.         aansprakelijkheid. Het gebruik van de TravelDoc website is op eigen risico.

Goed gebruik
M.b.t. de vrij te open accounts is het alleen toegestaan de eigen informatie in te voeren. Het is niet toegestaan andermans informatie te updaten.

Het is niet toegestaan services te gebruiken anders als waarvoor ze voor bedoeld is. Hoewel de content privé is, is het niet toegestaan het account te gebruiken voor Godlasterlijke, politieke, sexuele of andere discutabele content. We-improve behoudt zich bij oneigenlijk gebruik het recht voor per direct een account te verwijderen en daar officiël melding van te doen.
 

​Versturen van mail
No reply e-mailadressen worden vaak gebruikt voor het verzenden van mails (nieuwsbrieven) waarop de verzenders geen antwoorden wensen te ontvangen. Voor het versturen van commerciële berichten mag je volgens de nieuwe regelgeving geen no reply e-mailadressen gebruiken.

1.  We-improve verstuurt alleen mail waarop te reageren is. Voorzieningen op deze website maken het mogelijk dat men zich af kan melden.

Geschillen

Deze resorteren onder het Nederlands recht.

Nationale permissie

Het is mogelijk dat het land van de ingezetetene van de potentiële gebruiker geen toestemming verleent van een dienst als deze gebruik te maken. Ingevolge wordt u geacht geen gebruik te maken van TravelDoc. 

 

Google Analytics
Thans wordt geen (deels) gebruik gemaakt van Google Analytics.

De cookies vermelding wordt daarom niet gegeven op deze website.

We-Improve - KvK 64657590 - btw NL083102541B.02. Copyright. Alle rechten voorbehouden.