Voorwaarden

Verantwoordelijkheid

Deze website is tot stand gekomen onder auspiciën van We-Improve welke partij is. Op concept en website BrighSun is intellectueel eigendomsrecht van toepassing. BrightSun geeft informatie m.b.t. diensten en producten en verricht promotionele activiteiten.

 

Derde partijen
De aan BrightSun gevraagde diensten en producten worden gegund aan derde partij(en). BrightSun levert niet op uit eigen titel en verantwoordelijkheid genoemde diensten en producten. Kernactiviteit zijn promotionele activiteiten tenzij anders benoemd op deze website. BrightSun is matchmaker tussen afnemers en aanbieders  van diensten en producten.

BrightSun is geen installatiebedrijf maar tracht vraag en aanbod met elkaar te verbinden en werkt samen met daartoe gekwalificeerde partners in het werkveld voor technische uitvoering van opdrachten en overige diensten.

Juridische verhouding BrightSun versus installateurs
BrightSun is op geen wijze partij in geldstromen tussen de leverancier(s) van diensten en producten en de (aangebrachte) klanten.

Aansprakelijkheid

BrightSun is geen partij in schaden ongeacht de wijze waarop deze kunnen of zijn ontstaan, onheil, calamiteiten, overmacht niet nagekomen afspraken, etc.

 

Garanties diensten/produkten

Verwezen wordt naar de aanbieder(s) van de diensten en producten.

 

Uitbetalingen

BrightSun staat garant voor betalingen als vermeld op deze website mits aan de procedure en eisen is voldaan en de juiste bewijsstukken zijn aangeleverd,

 

Begrippen en definities

 

''deelnemer

Enig persoon die is gerechtigd op eigen titel zelfstandig rechts handelingen te verrichten op eigen verantwoordelijkheid De deelnemer beseft dat deze benaming op geen wijze een arbeidsrelatie is. De ''deelnemer'' is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van sociale en fiscale premies.

 

''Kwaliteit'

Bevoegde instituten geven diploma's en certificeringen waarmee een zekere kwaliteit gegarandeerd wordt. BrightSun erkend deze toegekende kwaliteiten en noemt deze ''kwaliteit'' in de publicaties.

''geassocieerd installateur''

Als een installateur een door BrightSun/We-improve opgemaakt contract heeft ondertekend treedt dit contract in werking bij aanvaarding van een nieuwe klant en wordt deze  beëindigd na betaling van de afgesproken compensatie.

De installateur is er aan  gehouden bij contract met BrightSun/We-improve de afspraken zoals gesteld in het contract stipt na te komen.

Als de installateur in gebreke is, is dat reden om de samenwerking op te zeggen en bij schade rechtsmaatregelen te treffen.

Overmacht

BrightSun/We-improve kan indien een partij (installateur) zich niet houdt aan een contract een rechtsgang inzetten en zich beroepen op overmacht

Voorwaarden

We-improve/BrightSun houdt zich het recht voor ten alle tijde de voorwaarden te wijzigen..

Geschillen

In sprake van geschillen kan een e-mail worden gestuurd naar BrightSun. De behandeltermijn is vier weken.

 

Prijsafspraken

BrightSun maakt geen prijsafspraken tussen aanbieders en afnemers van diensten en producten en is geen (bemiddelende) partij.

Toezeggingen

BrightSun is geen partij in toezeggingen (diensten en producten) die plaats vinden in de relatie tussen aanbieders en afnemers.

Garanties

BrightSun/We-improve is geen garantie aanbieder.

BuyRely (ING)

BrightSun/We-improve is aangesloten bij BuyRely (ING). Het gebruik maken van de door de bank aangeboden diensten is een keuze die tot stand komt tussen de klant en installateur. BrightSun/We-improve is daarin geen partij.

 

BrightSun is partner bij BuyRely ING-bank en kan deze service op eigen titel aanbieden. BrightSun is partnervan BuyRely (ING-bank). Neem in dat geval contact op met BrightSun.


Relatie met bedrijven

BrightSun heeft geen gezagsrelatie of invloed op de kwaliteit en werkprocessen van vermelde bedrijven. Mocht de afnemer (klant) ontevreden zijn over een bepaald bedrijf dan dient deze met het desbetreffende bedrijf contact op nemen. In zo'n geval wordt verzocht BrightSun daarover te informeren. BrightSun is geen partij in geschillen maar kan zich naar vrije keuze daarin wel betrekken.

 

BrightSun behoudt zich het recht voor vermelding van een bedrijf te verwijderen van de website en de doorlevering van diensten en produkten op te schorten/te beeindigen als daar enige reden voor is.

 

Copyright en rechten

Het is niet toegestaan kopieen te maken van deze website. Indien op deze website vermelding wordt gemaakt van content van derden of wordt doorgelinkt wordt de bron en/ of auteur daarvan vermeld.

 

Beeldmaterialen

Indien entiteit meent materialen aan te treffen welke zonder toestemming zouden zijn gebruikt of waarvoor vergoeding zou moeten worden betaald, neem in dat geval eerst contact met ons op. Bij vermoeden worden materialen verwijderd. Beeldmaterialen van derden zijn illustratief bedoeld en hebben geen bijzonder belang.

 

Uitbetaling

Een toezegging van BrightSun per mail geeft bewijs en rechtspositie. Een volgens BrightSun opeisbare uitbetaling is zes maanden geldig. Daarna wordt deze als vervallen en niet meer rechtmatig beschouwd terwijl alsnog tot betaling kan worden over gaan bij verstreken termijn.

Persoonsgegevens

BrightSun heeft minimale gegevens nodig om werkprocessen uit te voeren en verzamelt geen onnodige informatie. De verstrekte informatie moet veilig zijn voor klanten.  Deze informatie wordt niet aangeboden aan derden (leads) en andere doeleinden.

Gevraagde gegevens zijn: naam, adres, leeftijd, en voor uitbetaling het rekeningnummer op dezelfde naam. Betalingen worden op naam geregistreerd en bij een verzoek overlegd aan de autoriteiten (en in geval van rechtelijke machtiging).

Bewaartermijn
Instanties zoals de belastingdienst kunnen inzicht verlangen in de door de deelnemer verstrekte gegevens en gedane betalingen van BrightSun die er aan is gehouden de verstrekte gegevens intern te bewaren. Bewaren gebeurt op een gegegevensbeschermde wijze. De bewaartermijn is beperkt tot de geldelnde wettelijke termijn.

 

Direct marketing doeleinden
Op geen wijze gebruikt of verkoopt BrightSun de door deelnemers verstrekte gegevens voor direct marketingdoeleinden en stelt deze geenszinds ter beschikking aan derden.


Gegevensverkeer met het buitenland
Niet van toepassing

 

Opvragen van (persoonlijke) gegevens
BrightSun verstrekt op geen wijze mondelinge of administratieve gegevens. Ter zake dient een schriftelijk verzoek daartoe te worden ingediend.

 

Akkoord verklaring
Met het vertrekken van (persoonlijke) gegevens gaat de ‘deelnemer’ akkoord met de door BrightSun gestelde condities en stemt in met registratie van (noodzakelijke) gegevens.

Belastingdienst
Betalingen worden geregistreerd op naam, adres, plaats met de betaalde bedragen voor eigen administratie en indien de autoriteiten verplichten deze te overleggen ter inzage.

Handelsnaam

Brightsun is een KvK geregistreerde handelsnaam van We-Improve.

 

Juridische geschillen.

Domicilie kiezende rechtbank Rotterdam.

 

Alle rechten (wijzigingen) voorbehouden.

 

BrightSun/ We-improve

Vlaardingen, 18-10-2016

 

contact - we-improve - kvk 64657590  - btw NL083102541B.02 - copyright©2018